Pieni opas saamelaismääritelmään

Tämä on kymmenen kohdan opas saamelaismääritelmään. Opas löytyy myös englanniksi.

Govva/photo: Marja Helander

1. Saamelaismääritelmäksi kutsutaan saamelaiskäräjälain kolmatta pykälää (alla). Sen mukaan henkilön tulee itse pitää itseään saamelaisena ja hänellä tulee olla objektiivinen peruste saamelaisuudelleen. Vaikka pykälää kutsutaan saamelaismääritelmäksi, niin käytännössä se tarkoittaa kriteerejä, joiden perusteella pääsee Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Saamelainen voi olla myös kuulumatta Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Muun muassa mediassa on haastateltu saamelaisia henkilöitä, jotka eivät ole vaaliluettelossa. Vaaliluetteloon kuuluminen tarkoittaa sitä, että henkilö voi äänestää ja asettua ehdolle Saamelaiskäräjien vaaleissa eli saamelaisten virallisen kulttuuri-itsehallintoelimen vaaleissa. Kulttuuri-itsehallinto on hyvin kapea ja koskee saamen kieltä ja saamelaista kulttuuria.

(Heidi Vuomajoen artikkelista Mikä tekee saamelaisen? voi lukea miten saamelaiset itse tunnistavat oman kansansa jäsenet. Nk. saamelaismääritelmässä on kuitenkin kyse eri asiasta: 3 § on eduskunnan päättämä saamelaisen määritelmä Suomen lainsäädännössä.)

Lähde: Yle, Finlex

2. Saamelaismääritelmän itseidentifikaatio tarkoittaa sitä, että henkilö pitää itseään saamelaisena ja antaa luvan merkitä itsensä etniseen luetteloon. Ketään ei toisen maailmansodan kokemusten vuoksi voida merkitä etniseen rekisteriin ilman hänen suostumustaan. Alun perin henkilön identifioitumisen perustana pidettiin hänen kuulumistaan saamelaisyhteisöön. Uutena on noussut esiin suomalaisten identifioituminen saamelaiseksi yhden, useiden sukupolvien takaisen lappalaiseksi merkityn esivanhemman takia (kt. kohta 4.).

3. Alun alkaen (vuodesta 1952 lähtien) saamelaismääritelmä oli kieliperusteinen, mutta vuonna 1995 siihen lisättiin niin kutsuttu lappalaispykälä. Norjan ja Ruotsin saamelaismääritelmät ovat edelleen kieliperusteisia eivätkä ne sisällä lappalaispykälää. Saamelaiskäräjät on alusta lähtien vastustanut nykyistä saamelaismääritelmää ja vaatinut saamen kielen palauttamista saamelaismääritelmän ainoaksi objektiiviseksi kriteeriksi. Saamelaisvähemmistön kieliperusta perustuu Suomen perustuslakiin ja saamelaismääritelmän perusta on henkilön saamenkielinen syntyperä (hallituksen esitys 1994).

4. Saamelaismääritelmän niin kutsuttu lappalaispykälä (eli nk. saamelaismääritelmän kakkoskohta) on lakiin vuonna 1995 jäänyt valuvika. Se on porsaanreikä, jonka kautta etnisesti suomalaisten on mahdollista päästä äänestämään ja asettumaan ehdolle alkuperäiskansa saamelaisten kulttuuri-itsehallintoelimen vaaleissa. Lappalainen ei ole sama asia kuin saamelainen. Vanhojen asiakirjojen lappalaismerkintä ei viittaa etnisyyteen vaan elinkeinoon. Lappalaisen vastakohta on talollinen. Lappalaiselinkeinojen kuten kalastuksen, metsästyksen ja poronhoidon harjoittajiksi oli merkitty sekä etnisesti saamelaisia että etnisesti suomalaisia henkilöitä. Saamelaiset ovat ainakin kaksi vuosituhatta kutsuneet itseään omankielisellä nimellään sápmelaš, saamelainen.

5. Saamelaisuuttaan ei voi etsiä muinaisista vero-, maa- tai henkikirjoista, vaan se on nykypäivän saamelaiseen kulttuuriin kuulumista. Saamelaisuuteen kasvetaan, enkulturoidutaan, sosiaalistutaan. Saamelaisuutta ei mitata geeneistä. Saamelaisten adoptiolapsetkin ovat siis saamelaisia.

6. Viimeinen sana saamelaismääritelmän tulkinnasta on Suomen korkeimmalla hallinto-oikeudella (KHO), ei Saamelaiskäräjillä. Näin siitä huolimatta, että kansainvälisen oikeuden mukaan kansoilla on oikeus päättää itse ketkä kansaan kuuluvat. Tätä tarkoittaa niin kutsuttu ryhmähyväksyntä.

7. Määritelmän lisäksi ongelmallinen on sen nykyinen tulkintalinja. Saamelaismääritelmä sisältää objektiiviset kriteerit (saamelaismääritelmän kohdat 1-3), mutta KHO ei pitäydy niissä. KHO käyttää tulkinnassaan kokonaisharkintaa, jota ei edes löydy saamelaiskäräjälaista. Tämä tarkoittaa sitä, että Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon voidaan hyväksyä, vaikka hakija ei täyttäisi yhtäkään objektiivisista kriteereistä, mutta esittäisi muita todisteita väitetystä saamelaisen kulttuurin harjoittamisestaan.

Tutkija Leena Heinämäki toteaa vuonna 2017 valtioneuvoston tilaamassa kansainvälisessä oikeusvertailevassa tutkimuksessa saamelaisten oikeuksien toteutumisesta, että vuoden 2015 KHO-päätösten tapausanalyysi osoittaa KHO:n omaksuvan kokonaisharkinnan ongelmallisuuden. Hänen mukaan KHO:ta ei voida syyttää siitä, ettei se pysty arvioimaan henkilöiden saamelaisuutta ja siksi olisikin viisainta ja lain mukaista pitäytyä saamelaiskäräjälain tulkinnassa niin kuin lainsäätäjä on sen
tarkoittanut.

8. Suomessa vallitsee ihmisoikeusloukkaus liittyen saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Suomi loukkaa YK:n KP-sopimusta eli Suomessa vuonna 1976 voimaantullutta YK:n ihmisoikeussopimusta. KP-sopimus tarkoittaa YK:n kansalais- ja poliittisten oikeuksien sopimusta.

Tausta on se, että YK:n ihmisoikeuskomitea antoi vuonna 2019 kaksi merkittävää päätöstä KHO:n päätöksistä ja kokonaisharkinnasta. Ihmisoikeuskomitean mukaan KHO:n päätökset 2011 ja 2015 loukkasivat ihmisoikeuksia.

Ihmisoikeuskomitea totesi erikseen, että Suomi on velvollinen tarkistamaan saamelaiskäräjälain 3 §:n eli nk. saamelaismääritelmän siten, että varmistetaan, että kriteerit äänioikeudelle Saamelaiskäräjien vaaleissa on määritelty ja niitä käytännössä sovelletaan tavalla, joka vastaa saamen kansan oikeutta nauttia sisäistä itsemääräämisoikeutta. Suomi on myös velvoitettu ryhtymään tarvittaviin toimiin vastaavien oikeudenloukkausten estämiseksi tulevaisuudessa. (Ratkaisu 1 täällä ja ratkaisu 2 täällä).

Ihmisoikeuskomitean mukaan KHO:n kokonaisharkintatulkinta saamelaiskäräjälain 3 §:sta eli nk. saamelaismääritelmästä poikkesi saamelaiskäräjälaista eikä perustunut kohtuullisiin ja objektiivisiin kriteereihin. Näin KHO:n päätökset 2015 ottaa 93 henkilöä vaaliluetteloon vastoin Saamelaiskäräjien elinten päätöksiä loukkasivat YK:n KP-sopimuksen 25 artiklaa sekä yksin että yhdessä 27 artiklan kanssa ja tulkittuna 1 artiklan valossa.

Ihmisoikeuskomitea toteaa, että jo vuodesta 2011 lähtien KHO on poikennut sekä saamelaiskäräjälain 3 §:n sanamuodosta että lainkohdan yhteisymmärrykseen perustuvasta tulkinnasta, kun se laissa edellytettyjen objektiivisten kriteerien sijasta on soveltanut omaa “kokonaisharkintaansa”.

9. Julkisessa keskustelussa esiintyy myytti sisaruksista, joista toinen on hyväksytty Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon ja toinen ei. Kysymys voi olla siitä, että toinen on hakenut ja toinen ei. Tai että toisen hakemus oli teknisesti oikein täytetty ja toisen ei. Tai että toinen on KHO:n vastoin Saamelaiskäräjien näkemystä hyväksymä ja toinen ei ole valittanut KHO:hon. Sisaruksilla voi myös olla eri äiti tai isä.

10. Suomessa suoritettiin vuonna 1962 kattava väestötutkimus saamelaisista, mutta vastaavaa tutkimusta ei saatu aikaiseksi Norjassa ja Ruotsissa. Vaikka vuoden 1962 väestötutkimus ei ottanut mitään kantaa siihen, miten saamelaisuus tulisi määritellä, perustuivat ensimmäinen kieliperusteinen saamelaismääritelmä (saamelaisvaltuuskunta 1973) sekä vaaliluettelo muun muassa sen tietoihin. (Lähde: Saamelaiskulttuurin ensyklopedia)

Vuoden 1962 väestötutkimusta voidaan pitää hyvin luotettavana, sillä se on tehty aikana, jolloin saamelaisuus ei ollut haluttu identiteetti. Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon kuulumiseen ei tuolloin liittynyt opportunismiä eikä todellisia tai kuviteltuja oikeuksia tai etuja, kuten maaoikeuksia. Päinvastoin, tuohon aikaan saamelaisia sorrettiin, vähäteltiin ja pakkosuomalaistettiin avoimesti, joten saamelaiseksi julkisesti tunnustautunut henkilö oli hyvin suurella todennäköisyydellä saamelainen.

Saamelaismääritelmästä ei professori Veli-Pekka Lehtolan mukaan juuri kiistelty ennen 1990-lukua ja alkuperäiskansojen oikeuksien ILO 169 -sopimusta, jonka pelätään siirtävän päätösvallan saamelaisalueen maista saamelaisille.

Lehtola kirjoittaa kirjassaan Saamelaiskiista, että Saamelaiskäräjien mielestä tuhatkin uutta ”ei-saamelaista jäsentä” tekisi tyhjäksi saamelaismääritelmän alkuperäisen tarkoituksen: suojata nykyisen saamenkielisen
väestön oikeuksia omaan kieleen ja omaleimaiseen kulttuuriperinteeseen, ja että väestön suurentuminen kymmenkertaiseksi suomenkielisellä ja suomalaistuneella väestöllä tarkoittaisi saamen kielen ja saamelaisen kulttuurin hukkumista enemmistökulttuuriin.

Bonus: Statukseton saamelainen on keksitty käsite, jolla ei ole minkäänlaista laillista tai poliittista pohjaa. Suomessa ei ole juridista kategoriaa ”statussaamelaiset” ja silloin ei myöskään voi puhua ”statuksettomista saamelaisista”. Professori Rauna Kuokkasen mukaan Suomessa ei ole sellaisia lakeja kuten Kanadan intiaanilaki (Indian Act), jotka pitävät sisällään statusintiaanin tai vastaavasti ”statussaamelaisen” käsitteen.

Tutkijatohtori Laura Junka-Aikio on kirjoituksessaan avannut Pohjois-Amerikassa viime aikoina käytyä keskustelua raceshifting-ilmiöstä (kt. Leroux 2019), jossa alkuperäiskansayhteisöihin kuulumattomat henkilöt ovat alkaneet identifioitua alkuperäiskansaan kuuluviksi opportunistisista syistä ja/tai ilman yhteyttä alkuperäiskansaan. Hän vertaa ilmiötä 1990-luvulla Suomessa yleistyneeseen saamelaisvastaiseen uuslappalaisliikkeeseen, josta Erkki Pääkkönen on väitellyt vuonna 2008.

Tämän oppaan kirjoittivat Pirita Näkkäläjärvi ja Heidi Vuomajoki.

Lisälukemista saamelaismääritelmästä:

Fáktalávvu: A Small Guide to the Sámi definition

Heinämäki et al (2017) Saamelaisten oikeuksien toteutuminen: kansainvälinen oikeusvertaileva tutkimus

Veli-Pekka Lehtola (2015) Saamelaiskiista (kirja PDF-muodossa)

Erkki Pääkkönen (2008) Saamelainen etnisyys ja pohjoinen paikallisuus: saamelaisten etninen mobilisaatio ja paikallisperusteinen vastaliike

Laura Junka-Aikio (2020) Hvorfor utgir hvite personer seg for å være svarte?

Darryl Leroux (2019) Distorted Descent. White Claims to Indigenous Identity

Saamelaiskulttuurin ensyklopedia: Saamelaismääritelmä

Yle 29.5.2013 Tiedeyhteisöltä vetoomus hallitukselle saamelaismääritelmästä

Yle 12.2.2014: Korpijaakko-Labba: Metsälappalaisia ei yksilötasolla esiinny asiakirjoissa missään

Yle 4.3.2014: Sammallahti: Verokirjojen lappalainen viittaa elinkeinoon, ei etnisiteettiin

Yle 15.10.2014: Inarinsaamelaisten yksityishenkilöiden adressin kerääjä puhuu asiasta ensimmäistä kertaa julkisuudessa

Yle 3.3.2015: Professorit yrittävät vielä vaikuttaa eduskuntaan saamelaismääritelmäasiassa

Yle 3.3.2015 Professorit Sammallahti ja Lehtola: Avoin kirje Suomen eduskunnalle saamelaismääritelmästä

Yle 25.5.2015: Voiko kansan identiteetin varastaa – tätä pohditaan nyt inarinsaamelaisessa yhteisössä

Yle 14.9.2015: ”Oikoo virheellisiä väitteitä” – Saamelaisnuorten yhdistys julkaisee vaalien alla tohtorin kirjoituksen saamelaisten oikeuksista

Yle 28.9.2015: Saamelaiskäräjät julkistaa ensimmäistä kertaa perustelunsa vaaliluettelonsta hylkäämisille

Yle 7.2.2018: ”Berliinin muurin kaltainen jako saman väestön keskuudessa” – Ylä-Lappia repivä kiista saamelaisuudesta odottaa yhä ratkaisuaan

Kaleva 25.1.2018: Kolumni: Näkkäläjärvi & Näkkäläjärvi: Saamelaismääritelmä on ratkaiseva saamen kansalle

Yle 11.12.2014: Näin Norjan ja Ruotsin saamelaiskäräjien vaaliluettelot oikeasti toimivat

Oktavuohta.com: Kymmenen usein esitettyä kysymystä

Finlex: Laki Saamelaiskäräjistä